Direction: SDC Building, Yanqihu Campus

Photo: YANG Yihong