Administration

Secretary of the Party Committee                               Li Shushen 


Executive Deputy Secretary of the Party Committee  Dong Junshe


Deputy Secretary of the Party Committee                  Xiao Zuomin     Wang Yanfen    Gao Suixiang  


Secretary of Committee for Discipline Inspection      Xiao Zuomin


                                                                 


President                                                                     Li Shushen


Executive Vice President                                             Wang Yanfen


Vice President                                                             Dong Junshe    Miao Jianming    Yang Guoqiang    

                                                                                    Xu Zhongping    Niu Xiaoli    Dong Jichang    


Academic Vice President                                            Wu Yueliang