Direction: Yanqi Lake Campus

Photo: ZENG Shangchun