2020 SDC freshmen finish registration

480&&270&&0&&17a4311b-c1a5-4ac7-859f-4c4d5d84bb11

 

Video: HUANG Yong, XING Xiaowen, ZHAO Liming