Welcome, 2020 undergraduates!

480&&270&&0&&ba45dd0d-a082-4b59-b3c4-02aa5413155c

 

 

Video: HUANG Yong, ZHAO Liming, XING Xiaowen